Om Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen er en norsk portal som er utviklet av CERES (tidligere FSAT) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Målet med Vitnemålsportalen er å skape en tjeneste som bedrifter og offentlige etater kan stole på, der eier av resultatene på en enkel måte kan synliggjøre sine resultater til bedrifter og etater. Vitnemålsportalen henter inn resultater fra utdanning, dvs. oppnådde grader og karakterer, og gjør det mulig for den som har resultater til selv å kunne dele disse med ønskede mottakere. De primære brukerne av Vitnemålsportalen vil, i tillegg til den som resultatet gjelder for, være arbeidsgivere, utdanningsinstitusjoner og eventuelt andre som har behov for innsyn i disse resultatene.

Forskrift

Forskrift om Nasjonal vitnemåls- og karakterportal

Historikk

USIT ved Universitetet i Oslo fikk i 2011 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) å utarbeide en spesifikasjon for en nasjonal vitnemålsportal. Dette oppdraget ble gitt ved et supplerende tildelingsbrev 06.12.2011. Det ble da nedsatt en egen gruppe for å lage en spesifikasjon av en slik tjeneste som skulle gjøre det mulig å dele resultater fra FS-institusjoner på en digital måte. Denne gruppen ble ledet av Geir M Vangen. Spesifikasjonen ble levert til KD i januar 2013 og utviklingen startet i 2015 (i 2016 ble prosjektet fullfinansiert av KD). Første versjon av Vitnemålsportalen ble produksjonssatt 17. januar 2017.

Internasjonalt samarbeid

Vitnemålsportalen er utviklet i samarbeid med Erasmus+ prosjektet EMREX. Tjenesten har vært i pilotproduksjon siden årsskiftet 2015/2016, der studenter som har vært på studentutveksling i Norge har kunnet dele sine resultater med sin utenlandske hjemmeinstitusjon. Dette har sørget for en standardisert tjeneste som kan inngå i et internasjonalt nettverk for utveksling av resultatinformasjon. Formatet som benyttes for å utveksle informasjonen heter ELMO, og bygger på et europeisk standard (CEN-EN15981).

Publisert 7. mars 2017 14:46 - Sist endret 29. sep. 2017 13:18